fb_icon_325x325  tripadvisor

Elsegårde Camping

Kristoffervejen 1

8400 Ebeltoft

Tlf: 86 34 12 83

Find os i kontakt

Sæsonpladsbetingelser

1. Lejemålet gælder for de personer, som er nævnt i kontrakten. (+ 2 hjemmeboende børn < 18 år og børnebørn <16 år)

3. Fremleje eller salg af pladsen er ikke tilladt.
4. Benyttes pladsen udenfor lejeperioden betales almindeligt overnatningsgebyr.
5. Gæster skal straks efter deres ankomst anmeldes.
6. Gæster skal parkere på parkeringspladsen.
7. Overnattende gæster (gæster, der opholder sig på pladsen mellem 23.00 og 7.00) betaler almindeligt overnatningsgebyr.
8. Det lejede areal skal være taget i brug senest 1 måned efter lejemålets begyndelse.
9. Såfremt lejer fjerner sin campingvogn/telt fra pladsen forbeholder udlejeren sig ret til at disponere over den. Opgiver lejeren datoen for sin tilbagekomst, vil udlejer så vidt muligt sørge for, at pladsen er fri til nævnte dato. Er det ikke muligt, vil lejer få tilbudt en anden plads, indtil egen plads er ledig igen.
10. Campingreglementet og lejrchefens anvisninger skal overholdes.
11. Campingenheden skal være gastestet af autoriseret personale inden for 2 år. (kopi af gastest dokumentation skal udleveres til udlejer)
12. Campingvogn/telt, læsegl og andre brandbare materialer skal placeres sådan, at brandmyndighedernes 3-m krav ikke forringer naboers opbygningsmuligheder.

13. På pladsen må der ikke være opført bygninger, fritstående antenner, flagstænger, eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.

14. Elkabel fra stander til campingvogn være et bøjelig kabel på 25 m af 

typen: H07RN-F med jord og et ledertværsnit på 2,5 mm².
15. Lejeren er ansvarlig for, at der er ryddeligt og at græsset er slået på den lejede enhed. - Plæneklipper m.m. kan lånes på pladsen. - Når pladsen ikke bebos, skal læsejl, havemøbler m.m., fjernes fra udearealet.
16. De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til almindeligt affald. Andet affald (gl. stole, tæpper, telte m.v.) fjernes ved egen foranstaltning, hvis ikke lejrchefen kan anvise et sted til det.
17. Pladsen skal være ryddet ved sæsonens afslutning. Udlejer hæfter ikke for efterladte ting. Det gælder også campingvogne/telte. Disse vil blive fjernet for lejers regning.
18. Vinteropbevarede vogne opstilles på det af lejrchefen anviste område. Alle vogne skal mærkes efter gældende bestemmelser (registrerings- eller grønplade).
19. Opstår der tvivl om forhold i forbindelse med lejemålet eller forhold på pladsen, er lejrchefens beslutning afgørende.
20. Overtrædes én eller flere af denne lejekontrakts bestemmelser, anses kontrakten for misligholdt, og lejeren kan omgående bortvises fra pladsen.
21. Ved reservation af sæsonplads betales et reservationsgebyr på 1000 kr, som modregnes i den endelige betaling.
22. Ved opsigelse af sæsonplads forbeholder vi udlejer sig ret til at beholde reservationsgebyret.
23. Alle priser er incl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

​Elsegårde Camping

Kristoffervejen 1 • 8400 Ebeltoft • Tlf: 86 34 12 83eg@egcamp.dk - Findvej